Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Nasza oferta

DLACZEGO WŁAŚNIE SZÓSTKA?
                

„Szóstka” to LIDER INTEGRACJI W POLSCE. Od 1992 roku zajmujemy się integracyjnym systemem kształcenia. Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczne metody edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagodzy pracujący w szkole to wszechstronnie wykształceni specjaliści, a jednocześnie ludzie z pasją i doświadczeniem, którzy kochają swoją pracę. Oprócz kwalifikacji do nauczania przedmiotów, większość nauczycieli ma również uprawnienia do pracy z dziećmi: z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, zaburzeniami widzenia i niepełnosprawnością intelektualną.

W klasach integracyjnych realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. W przypadku uczniów niepełnosprawnych realizowane treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Liczba uczniów w naszych klasach integracyjnych wynosi od 13 do 20, w tym 3 do 5 uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, słuchową, wzrokową lub sprzężoną).

W klasach integracyjnych pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciel wspomagający, który jednocześnie jest wychowawcą klasy).

Zalety kształcenia integracyjnego:
   
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego ucznia,
 • opieka dwóch pedagogów,
 • mała liczebność grupy,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • poszukiwanie wciąż nowych, zindywidualizowanych metod pracy,
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron,
 • uczenie się szacunku, empatii i tolerancji w stosunku do siebie nawzajem,
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności,
 • rozwijanie postaw altruistycznych,
 • przełamywanie izolacji społecznej,
 • rozpoznawanie potrzeb wszystkich uczniów uczestniczących w zespole klasowym,
 • zdobywanie nowych, cennych doświadczeń,
 • bliska współpraca z rodzicami.
   
Zajęcia dodatkowe:
  

Wszystkim uczniom oferujemy szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci kółek rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz zajęcia artystyczne i rozrywkowe. W klasach młodszych uczniowie korzystają z bezpłatnych lekcji pływania w ramach wychowania fizycznego. Na pasjonatów sportu czeka Szkolny Klub Sportowy z zajęciami: piłki siatkowej, piłki nożnej, squasha. Na lekcjach wychowania fizycznego często stosuje się elementy alternatywne w formie nornic walking, tańca lub bocci. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, oferujące bardzo ciekawe sobotnie wycieczki dla wszystkich chętnych uczniów. W klasach starszych uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych projektach i wycieczkach edukacyjnych, a na zajęciach fakultatywnych przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i egzaminów.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają ze zróżnicowanych zajęć rewalidacyjnych, indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb i zaleceń wynikających z orzeczenia. Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają również inne formy: konsultacje przedmiotowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, zajęcia terapii ruchowej, trening umiejętności społecznych, zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, terapia EEG-Biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Nasza szkoła oferuje dzieciom:
 • przestronne sale lekcyjne,


 • sale z wyposażeniem tematycznym do nauki: języka polskiego, matematyki, środowiska i wychowania komunikacyjnego,
 • pracownie komputerowe z dodatkowym wyposażeniem: tablety, roboty lego WeDo 2.0, robot Mio

 • sale gimnastyczne

 • sale integracji sensorycznej

 • gabinet logopedyczny do zajęć usprawniających narząd mowy,
 • gabinet do zajęć terapii EEG Biofeedback, usprawniającej pracę mózgu,
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • biblioteki ze stałym dostępem do Internetu dla uczniów,

 • zajęcia świetlicowe z odrabianiem zadań domowych,
 • stołówkę i sklepik szkolny,
 • boisko szkolne z bieżnią sportową, duży ogrodzony teren zieleni, plac zabaw